โรคเวรโรคกรรม! ป่วยหนักรักษาไม่หายสักที รู้ไหมชาติที่แล้วทำบาปอะไรไว้ มีคำตอบ!

โรคทุกโรคนั้นมีที่มามีสาเหตุ หากมองกันแต่ในสาเหตุปัจจุบันด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็พอ โรคที่เกิดแต่กรรมมีอะไรบ้างจะมองเห็นกันได้ชัดเจนตามความรู้ความสามารถของแพทย์สมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตามโรคธรรมดาๆ เหล่านี้หลายโรคกลายเป็นโรคที่ต้องเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานมากรักษาอย่างไรก็ไม่หาย ซึ่งการแพทย์ก็วินิจฉัยไม่ได้มีอยู่หลายประการได้แก่ 1. โรคมะเร็ง โรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลากหลายชนิดซึ่งจะขอกล่าวโดยรวม เนื่องจากอาการของโรคมะเร็งนั้นมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันคือ สร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดแก่ร่างกายในส่วนอวัยวะที่เป็นแล้ว ยังลุกลามไปยังส่วนอื่น เมื่อเป็นมะเร็งอย่างรุนแรงจนถึงขั้นลงถึงระดับน้ำเหลืองก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในที่สุด โรคนี้เกิดจากกรรมของคนผู้นั้นที่ได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้เป็นจำนวนมาก ผลกรรมจึงย้อนรอยกลับมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายคือมะเร็งร้ายแรง เกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ที่ได้เคยสร้างเอาไว้ในลักษณะดังต่อไปนี้ เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ ทั้งในชาติอดีต และในปัจจุบัน

Read more