ยกนิ้วให้เลย! นายกฯ ร่วมรณรงค์ ไม่ทนต่อการทุจริต-คอร์รัปชัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นี้ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา

ทั้งนี้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ป.ป.ช. จึงได้กำหนดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ซึ่งสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยในขณะนี้จากคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index CPI) ซึ่งสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินั้น ประเทศไทยในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2559 ได้ทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 3 หรือ 30 แต่ต่ำกว่า 4 หรือ 40 มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ในปี พ.ศ. 2559 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปรากฎว่า 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

กรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งรัฐบาล คณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด ซึ่งการที่ทุกคนในประเทศได้ร่วมกันมีส่วนร่วมดังกล่าว จะช่วยให้การทุจริตภายในประเทศลดน้อยลงตามลำดับอย่างแน่นอน

ต่อจากนั้น กรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แก่ นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 โดยเน้นประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นี้ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา

ทั้งนี้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ป.ป.ช. จึงได้กำหนดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ซึ่งสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยในขณะนี้จากคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index CPI) ซึ่งสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินั้น ประเทศไทยในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2559 ได้ทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 3 หรือ 30 แต่ต่ำกว่า 4 หรือ 40 มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ในปี พ.ศ. 2559 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปรากฎว่า 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

กรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งรัฐบาล คณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด ซึ่งการที่ทุกคนในประเทศได้ร่วมกันมีส่วนร่วมดังกล่าว จะช่วยให้การทุจริตภายในประเทศลดน้อยลงตามลำดับอย่างแน่นอน

ต่อจากนั้น กรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แก่ นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 โดยเน้นประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นี้ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา

ทั้งนี้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ป.ป.ช. จึงได้กำหนดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ซึ่งสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยในขณะนี้จากคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index CPI) ซึ่งสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินั้น ประเทศไทยในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2559 ได้ทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 3 หรือ 30 แต่ต่ำกว่า 4 หรือ 40 มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ในปี พ.ศ. 2559 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปรากฎว่า 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

กรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งรัฐบาล คณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด ซึ่งการที่ทุกคนในประเทศได้ร่วมกันมีส่วนร่วมดังกล่าว จะช่วยให้การทุจริตภายในประเทศลดน้อยลงตามลำดับอย่างแน่นอน

ต่อจากนั้น กรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แก่ นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 โดยเน้นประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นี้ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่ผ่านมา

ทั้งนี้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ป.ป.ช. จึงได้กำหนดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ซึ่งสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยในขณะนี้จากคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index CPI) ซึ่งสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินั้น ประเทศไทยในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2559 ได้ทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 3 หรือ 30 แต่ต่ำกว่า 4 หรือ 40 มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ในปี พ.ศ. 2559 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปรากฎว่า 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

กรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งรัฐบาล คณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด ซึ่งการที่ทุกคนในประเทศได้ร่วมกันมีส่วนร่วมดังกล่าว จะช่วยให้การทุจริตภายในประเทศลดน้อยลงตามลำดับอย่างแน่นอน

ต่อจากนั้น กรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบเสื้อตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แก่ นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560 โดยเน้นประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 

 

Facebook Comments Box