แบบนี้ก็ได้หรอ! กฏหมายชี้ เก็บเงินคืนเจ้าของได้ ถ้าเกิน 30000 เราจะได้ 10%

    จากกรณีที่มีพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางสาย 511 เก็บกระเป๋าเงิน ซึ่งมีเงินสดอยู่ภายในจำนวน 1,120,000 บาท  อยู่ภายใน และนำส่งคืนต่อเจ้าของ   แต่ตามรายงางานข่าวระบุว่าเจ้าของกระเป๋าเงินให้รางวัลแก่ผู้เก็บกระเป๋าเงินคืนเพื่อเป็นสินน้ำใจเพียงแค่ขนมสองห่อ  ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากถึงความเหมาะสม ทั้งนี้มีการระบุด้วยว่าตามกฎหมายผู้เก็บทรัพย์สินสามารถเรียกสินน้ำใจจากผู้ทำทรัพย์สินสูญหายได้

     ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บทรัพย์สินที่สูญหายคืนแก่เจ้าของนั้น ถูกระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมาตรา 1323  ระบุว่า บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น หรือ
(2) แจ้งแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นโดยมิชักช้า หรือ
(3) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าพนักงานตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นภายในสามวันและแจ้งพฤติการณ์ตามที่ทราบอันอาจเป็นเครื่องช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น

     แต่ถ้าไม่ทราบตัวผู้ของหาย เจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินก็ดี หรือบุคคลดังระบุนั้นไม่รับมอบทรัพย์สินก็ดี ท่านให้ดำเนินการตามวิธีอันบัญญัติไว้ในอนุมาตรา (3) ทั้งนี้ท่านว่าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ด้วยความระมัดระวังอันสมควรจนกว่าจะส่งมอบ ซึ่งแปลความง่ายๆว่า  หากเจอทรัพย์สินที่หายไป  ผู้ที่เก็บได้ต้อง คืนทรัพย์สินให้เจ้าของ  หรือแจ้งแก่เจ้าของโดยไม่ชักช้า หรือส่งมอบทรัพย์สินให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นภายในสามวันและแจ้งพฤติการณ์เพื่อสืบหาเจ้าของทรัพย์สิน 

     และเมื่อส่งคืนแล้ว ในมาตรา 1324 ระบุว่า ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย อาจเรียกร้องเอารางวัลจากบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนร้อยละสิบแห่งค่าทรัพย์สินภายในราคาสามหมื่นบาทและถ้าราคาสูงกว่านั้นขึ้นไปให้คิดให้อีกร้อยละห้าในจำนวนที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายได้ส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ให้เสียเงินอีกร้อยละสองครึ่งแห่งค่าทรัพย์สินเป็นค่าธรรมเนียมแก่ทบวงการนั้นๆ เพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากรางวัลซึ่งให้แก่ผู้เก็บได้แต่ค่าธรรมเนียมนี้ให้จำกัดไว้ไม่เกินหนึ่งพันบาท

     ถ้าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใน มาตรา ก่อนไซร้ ท่านว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิจะรับรางวัล แปลว่า ผู้เก็บทรัพย์สินได้ และส่งคืนเจ้าของหรือนำส่งให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่น สามารถเรียกร้องสินน้ำใจได้ตามกฎหมาย โดยหากทรัพย์สินมูลค่า 30,000  บาท ก็จะเรียกสินน้ำใจได้ 3,000 บาท และส่วนที่เกินจาก 30,000 บาทแรกนั้นให้คิดอัตราร้อยละ 5 ซึ่งหากเทียบว่าทรัพย์สินที่เก็บได้ส่วนที่เกินจากสามหมื่นแรกมีมูลค่า 1 ล้านบาท  ก็จะมีสิทธิได้สินน้ำใจเพิ่มอีก  50,000 บาท แต่หากไม่ส่งคืน จนสืบเจอเอง ก็ไม่สามารถเรียกร้องสินน้ำใจใดๆ ได้เลย

 

 

Facebook Comments Box