ขอเชิญคนมีไอเดีย! ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ “Media Innovation ” ประจำปี พ.ศ.2561

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ “Media Innovation” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อ ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสื่อ (Media Technology) รูปแบบใหม่ หรือต่อยอดเทคโนโลยีสื่อเดิม และการพัฒนาเนื้อหาสื่อสารรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับสาร รวมถึงการเกิดนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดสื่อที่มีมูลค่าสูง และเนื้อหารูปแบบใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิดการยก ระดับอุตสาหกรรมสื่อของประเทศ รวมถึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นวัตกรรมสื่อ “Media Innovation” คือ งานสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาโดยใช้วิธีการใหม่ ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม

การประกวดในครั้งนี้แบ่งประเภทรางวัล ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล

ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล เช่น Application, Website, Game, Social Media

1. Media Business Innovation ธุรกิจสื่อแนวใหม่

2. Public Media สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

3.Civic Participation สื่อทีส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง

4.Data Driven Innovation นวัตกรรมที่เกิดจากข้อมูล

5.Media Innovation from Research นวัตกรรมสื่อที่เกิดมาจากผลงานวิจัย

ประเทภสื่อดั้งเดิม จำนวน 4 รางวัล เช่น TV, Radio, Newspaper
1.Traditional Media Innovation ธุรกิจสื่อแนวใหม่จากธุรกิจเดิม

2. Public Media สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

3. Civic Participation สื่อทีส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง

4. Media Innovation from Research นวัตกรรมสื่อที่เกิดมาจากผลงานวิจัย

***หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน***

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 30%
ความเป็นนวัตกรรม (Innovation) 15%
ผลงานสื่อ (Media Execution) 25%
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefits) 30%

กำหนดการการรับสมัคร และวิธีส่งผลงานเข้าประกวด

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ส่งใบสมัคร และหากมีผลงานที่ต้องการนำเสนอ มาที่ Email : mediainnovation@nia.or.th

กำหนดดารคัดเลือกตัดสินผลงานที่เข้าประกวด

รวบรวมข้อมูลผลงานผู้ส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561
ประกาศแจ้งผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2561
มอบรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ผู้ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายและแจ้งรายละเอียดต่างๆในการรับรางวัล
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-1566324 หรือ Email : mediainnovation@nia.or.th

       

Facebook Comments