เปิดประวัติ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ผู้มีประสบการณ์ด้านโทรคมนาคม

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง (Arnon Tubtiang) เป็นผู้มีประสบการณ์โชกโชนด้านโทรคมนาคม(Telecommunications) และดิจิทัลอย่างครบวงจรและอย่างเป็นมืออาชีพ

สำเร็จการศึกษาด้านโทรคมนาคมโดยตรง คือปริญญาตรีวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) และปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์ (Informatique) จากมหาวิทยาลัยปารีส 6 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ผลงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบรอดแบนด์ ทั้งระบบชุมสาย (ATM Switch) ระบบทราฟฟิก (ATM Flow Control) และระบบเครือข่ายท้องถิ่นระดับเมือง (MAN : RRMA) ส่วนระดับปริญญาตรี มีผลงานออกแบบและสร้างสายอากาศแบบ Cross Yagi Antenna เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม

เป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operator) ทั้งยังเป็นผู้บริหารหน่วยงานระหว่างประเทศ (APEC Telecommunications and Information Working Group) เคยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลด้านโทรคมนาคม (Regulator) กล่าวคือทำหน้าที่ออกมาตรฐานระบบชุมสายโทรศัพท์ และการกำหนดหมายเลขโทรคมนาคมในขณะที่หน้าที่นี้ยังอยู่กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นประธานคณะทำงานด้านโทรคมนาคม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. จากนั้นเป็นอาจารย์และผู้วิจัย (Academic & Research) ด้านโทรคมนาคม บรอดค้าสติ้ง และดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถสื่อสารได้ทั้ง ไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส

นอกจากนั้น ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ยังมีบทบาทผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัล ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค ก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มการปฏิรูป และการปฏิรูปปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ของกระทรวงไอซีที สู่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ในปี พ.ศ.2559

ในปี พ.ศ.2557 ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ยังเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้ความรู้หัวข้อเศรษฐกิจ (Digital Economy) ในเวทีองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity : APT) และการสัมมนาของกระทรวงไอซีทีในหลายโอกาส

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง เคยเป็นผู้ชำนาญการของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Facebook Comments